Startpagina

Ontvangen van Rieks Kampherbeek, 14 mei 2021 

Dag Gerrit.

Misschien wel leuk om te weten of om op de website van Teleplus te vermelden.
De bouw van het telefoonkantoor aan de Reitemakersrijge begon in de jaren 50
om aan de enorme vraag naar telefonie te voldoen.

Het gebouw ging in 1958 open, nadat het laatste stukje Zuiderdiep was gedempt,
om een wachtlijst met achtduizend aanvragers voor telefoon weg te werken.

In het analoge tijdperk waren grote centrales nodig om het snelgroeiende telefoon-
verkeer in goede banen te leiden. Er werkten ooit honderden PTT’ers.

Door de digitalisering van de telefonie werd het gebouw te groot.
KPN deed het pand, dat 8.000 vierkante meter omvat, daarom in 2008 van de hand.Reitemakersrijge 13, in aanbouw                In 1958 geopend 
image0 240x167.jpeg   IMG_1815_240x174.jpg

Nu wordt het voormalige kantoorgebouw ingericht met 200 appartementen.
Zo gaat het ongeveer worden.

De binnenplaats                                         Aanzicht vanaf de Schuitemakersstraat
IMG_1812 240x135.jpeg   

Het meest grappige is dat onze zoon qua inrichting van de appartementen (Ikea) bij
dit project betrokken is en dus daar nu regelmatig over de vloer komt.
De oude kantine (later DBC) wordt weer ingericht als restaurant.
Zo vader zo zoon denk ik dan maar.

Laatste foto welke ik (Gerrit) in maart 2018 van het gebouw heb gemaakt.

Mozaïek kantine Reitemakersrijge
mozaiëk kantine rr
De busreis voor het jaar 2022 is als volgt gepland

Datum  Actie
21 april (donderdag)  Uitnodiging volgt
De uitnodiging daarvoor ontvangt u in maart 2022   
Groningen - Kardinge google icoon Zie uw bevestigingsbrief
google icoon Zie uw bevestigingsbrief
Assen - De Bonte Wever
Stadsbroek 17
google icoon Zie uw bevestigingsbrief
google icoon Zie uw bevestigingsbrief

Beschrijving busreis 2022

Let op: Gewijzigde opstapplaatsen

Deze wijziging houdt verband met de wegwerkzaamheden en de daaraan verbonden verkeerssituatie in Groningen

Arriva Touring
 

       2022
Datum  Tijd    Activiteit                  Locatie
?? jan        14:00 u   Nieuwjaarsborrel                      Café / Zalencentrum 
                  16:00 u                                                    Brink 4 9481 BE Vries   google icoon
 
10 maart   14:00 u   Algemene Ledenvergadering    MFC de Wijert Groningen   google icoon
21 april                    Busreis                                       Zie Busreis 2022
 
12 okt       11:30 u  40 jarig jubileum                       Zuidbroek
                  16:00 u
zuidbroek 2010 113x75.pngmeyer werft 2015zuiderzeemuseum 2017 113x75.png
       Zuidbroek 2010                   Meyer Werft 2015          Zuiderzeemuseum 2017
 
Startpagina

Najaarsbijeenkomst 2022, ontmoetingsdag
 
Voor de ontmoetingsdag heeft de activiteitencommissie
een voor de vereniging bekende locatie besproken nl:

Hotel van der Valk te Zuidbroek, Omtazaal
woensdag 12 oktober 2022
11:30 u - 16:00 u


Over de invulling daarvan ontvangt u meer informatie na de zomervakantie 

Noteer deze datum in uw agenda of op de kalender.

De  
uitnodigingsbriefwordt in september 2022 verzonden.

Powerpoint presentatie's omgezet naar filmpjes
2019 Vries Nieuwjaarsreceptie
Meer Powerpoint omzettngen

Startpagina
VERENIGING  VAN GEPENSIONEERDEN “TELE-PLUS” TE GRONINGEN
Opgericht in 1981
Ook voor oud-medewerkers

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nr. 40024712.

Secr. J. Boeijink, Perzikstraat 80, 9408 BS Assen. Tel. 0592-356825.

E-mail: secretariaat@teleplusgroningen.nl Website:  www.teleplusgroningen.nl

Even een puntje van aandacht: een verhuizing naar een ander adres en een wijziging van uw mailadres graag doorgeven aan het secretariaat. Dit kan telefonisch of via het mailadres: secretariaat@teleplusgroningen.nl

Op de website: www.teleplusgroningen.nl, via de kolom contact, kunt u een mail zenden naar het secretariaat met daarin uw nieuwe huisadres of mailadres.

Voorwoord
De zomer staat weer voor de deur. Veel van onze leden zijn alweer op stap met de camper de caravan of het vliegtuig.
Ook ik ben alweer lekker aan het Schildmeer en hoop dat weer zo’n mooie zomer krijgen als het vorig jaar.

V.w.b. de financiën, de bijdrage van KPN, is nog geen definitieve beslissing gevallen. We hebben wel weer de formulieren gekregen om een bijdrage aan te vragen. Deze moeten we voor 1 september inleveren.

De kans is groot dat er daarna een afbouwregeling komt verspreid over drie jaar. Afwachten dus.

Ik wens iedereen een fijne zomer toe en hoop jullie allemaal weer te zien op onze najaar bijeenkomst.

Algemene Ledenvergadering 2019
Het bestuur had gezien, de onderwerpen die aan de orde werden gesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 14 maart 2019, verwacht dat er meer leden hun opwachting zouden hebben gemaakt. De opkomst bleef beperkt tot 23 leden en 12 leden afmeldingen.

Er zijn afspraken gemaakt om het gemis aan inkomsten (door het wegvallen van de subsidie) gedeeltelijk te compenseren.

- Aan de hoogte van de contributie wordt niet getornd. Deze blijft € 20 per persoon.
- De vereniging vraagt ieder jaar in september subsidie aan voor een busreis. Wordt in november de subsidie toegekend wordt de         busreis gepland. Wordt de subsidie niet toegekend dan wordt er een andere activiteit gepland. Hiervoor wordt € 25 per persoon (uit    het verenigingsbudget) beschikbaar gesteld. De eigen bijdrage voor de leden wordt, afhankelijk van de kosten, vastgesteld.
- De eigen bijdrage voor de najaarsbijeenkomst wordt verhoogd van € 5 naar € 10 per persoon.
- De eigen bijdrage voor de nieuwjaarsbijeenkomst wordt verhoogd van € 2,50 naar € 5 per persoon.
- De eigen bijdrage voor de extra activiteiten zoals Burum, Dwingeloo of TT-circuit is kostendekkend.
- De ingangsdatum voor het bovenstaande is 1.1.2020.

PVKPN is momenteel bezig met de uitwerking van de nieuwe subsidieregeling. Nadere berichtgeving hierover verwacht het bestuur in mei/juni 2019. Mocht deze nieuwe regeling afwijken van hetgeen nu bekend is komen we erop terug.

Uitkeringsnummer.
PVKPN controleerde de uitkeringsnummers van de ex KPN’ers om de subsidie voor de vereniging te bepalen. Het verstrekken van de subsidie is met ingang van 1.1.2019 door PVKPN gestopt. Afgesproken wordt dat er, mede in het kader van de privacyregeling AVG, geen uitkeringsnummers van de leden meer aan PVKPN worden verstrekt. Bij navraag zal worden volstaan met het verstrekken van het totaalaantal leden van de vereniging met vermelding hoeveel daarvan ex KPN’ers zijn.

Wilt u een en ander nalezen het verslag van de Algemene Ledenvergadering staat nog tot 15 juli 2019 op de website. www.teleplusgroningen.n

Leden
We kunnen nog steeds nieuwe leden gebruiken. Het aantal afmeldingen en natuurlijk niet te vergeten de leden die overlijden is jammer genoeg veel groter dan het aantal nieuwe leden.

Dus komt u ergens (in de supermarkt of bijeenkomst of waar dan ook) een oud-collega tegen vertel hem/haar dan eens over de vereniging of verwijs hem naar de website. U kunt ook de naam, het adres en het telefoonnummer doorgeven aan het secretariaat en dan wordt van daar uit actie genomen.

Busreis
De reiscommissie heeft dit jaar een bus/bootreis met als start en eindhaven Sneek georganiseerd.
Verderop in deze nieuwsbrief vindt u hun verslag.

Website
Onze website beheerder Gerrit Imbos beheert, zoals jullie weten, onze website. Hij heeft daarbij geen ondersteuning om, indien nodig, het van hem (tijdelijk) over te nemen.
Zijn er leden die er wel voor voelen om in overleg met Gerrit te bekijken welke ondersteuning hij kan gebruiken om onze website draaiende te houden.

Geef dat dan even door aan het Secretariaat.

Wil je een artikel op de website plaatsen, moet natuurlijk wel verband houden met PTT of KPN, stuur dat dan naar het secretariaat.

Extra activiteiten
De nieuwjaarsbijeenkomst hebben we dit jaar op 3 januari 2019 gehouden in Café/Zalencentrum Onder de Linden te Vries. Er waren 82 leden aanwezig en voorzien van een rolletje met slagroom en drankje en een bitterballetje was het een heel leuke bijeenkomst.

Wil je ook eens deelnemen let dan op de uitnodiging voor de nieuwjaarsbijeenkomst in 2020.

We gaan dit jaar ook door met het organiseren van extra activiteiten. Let op uw mail of uw brievenbus en doe mee.

Privacywetgeving AVG
Neem je deel aan een door de vereniging georganiseerde activiteit en wil je niet dat je foto op de website wordt geplaatst, doe dan het volgende: Zeg tegen de fotograaf/fotografen dat hij/zij je foto niet op de website mag/mogen plaatsen.

Deze/Zij kunnen daar dan rekening mee en zal/zullen aan uw wens voldoen.

Najaarsontmoeting.
De najaarsontmoeting vindt plaats op 16.10.2019 bij Hotel van der Valk te Zuidbroek.

Noteer deze datum en locatie vast in uw agenda of op de kalender. De uitnodiging wordt in september 2019 verzonden.

Financiën
Het jaarverslag van de penningmeester is ook dit jaar weer in de Algemene Ledenvergadering besproken en goedgekeurd.

Ook de begroting voor 2019 is door de aanwezigen goedgekeurd.

Helaas moeten we ook dit jaar weer constateren dat een aantal leden hun contributie niet voor 1 maart 2019 hebben betaald. Betrokkenen hebben van de penningmeester een betalingsherinnering ontvangen.

Verzoek van de penningmeester: Betaal je contributie op tijd.

Als u problemen heeft met het betalen van de contributie om welke reden dan ook: neem dan contact op met de penningmeester dan kan in onderling overleg een oplossing worden gezocht.

De uiterste betaaldatum voor de contributie in 2020 wordt van 1 maart verplaatst naar half februari 2019. De reden hiervoor is dat de penningmeester dan beter in staat is de betalingen van de contributie en de eigen bijdrage voor de busreis van elkaar te scheiden.

Als je aan door de vereniging georganiseerde activiteiten (ook de extra activiteiten) wilt deelnemen moet de contributie zijn betaald.

Het bovenstaande geldt natuurlijk ook voor het betalen van de eigen bijdrage voor de activiteiten. Ook deze moet voor de gestelde datum worden betaald. Niet betalen is niet deelnemen.

Nog maar even een misverstand ophelderen.

Wat moet je doen als je het lidmaatschap wilt opzeggen (dit geldt ook als je het lidmaatschap van je partner wilt opzeggen en zelf lid blijft.):

Opzeggen moet in de maand december (uiterlijk 31 december) voor het komende jaar. 

De datum van 1 maart; die in de toegezonden contributiebrief wordt genoemd, is de datum waarop de contributie voor het betreffende jaar moet zijn betaald.

Bij overlijden vervalt het lidmaatschap voor de betrokkene. Is de partner ook lid van de vereniging dan wordt het lidmaatschap op diens naam voortgezet.

Busreis 25 en 30 april 2019 (verslag van de reiscommissie).

Dit jaar hadden we gekozen voor een dag op de boot. Dit zowel op de donderdag als de dinsdag.

We zijn in Sneek aan boord gegaan waar we werden ontvangen met koffie/thee en oranjekoek.
Rond tien uur zijn we vertrokken naar het stadje Sloten. Onderweg hebben we van de cateraar het stamppot buffet opgehaald. Tijdens het varen hebben we kunnen genieten van een heerlijk soepje, twee soorten stamppot, t.w. boerenkool en hutspot met sausijsjes en spekjes. Als toetje hadden we ijs.

In Sloten aangekomen is een groep met de stadsomroeper op stap gegaan en een andere groep bleef op of in de buurt van de boot.
De rondleiding was erg vermakelijk omdat de stadsomroeper mooi kon vertellen.

Rond drie uur zijn we weer vertrokken naar Sneek en hebben onderweg nog een broodje croquet gegeten.
Om 17:00 u weer met de bus vertrokken naar de diverse opstapplaatsen.

De donderdag waren we met 107 personen terwijl we op de dinsdag maar met 35 personen waren.
Ik had verwacht dat de deelnemers meer gingen rondlopen en met andere mensen praten. Dit gebeurde echter niet of weinig.

Al met al hebben we leuke reacties ontvangen van de deelnemers. Wat ik van een paar mensen heb gehoord was dat het wel een lange zit was. Misschien hadden we onderweg nog in een ander plaatsje moeten aanleggen.
Al doende leert men

Rayons
Er zijn ook dit jaar weer minder rayons. Reden: Johan Kruisman is gestopt. De leden uit zijn rayon zijn ondergebracht in rayons die het meest aansloten bij de adressen van de leden.

Blijft de vraag wie wil er reserve rayonvertegenwoordiger zijn.
Zou u wel reserve rayonvertegenwoordiger(ster) willen worden neem dan even contact op met het secretariaat.  


We wensen jullie een fijne zomer en tot ziens op de ontmoetingsdag op 16 oktober 2019.

Namens het bestuur;
Arnold Surmeijer
Juni 2019