Rolkrant TelePlus Groningen     Verslag Algemene Ledenvergadering 28 maart 2024     Jaarverslag 2023
VERENIGING VAN KPN GEPENSIONEERDEN “TELE-PLUS” TE GRONINGEN
Opgericht in 1981
Ook voor oud-medewerkers
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nr. 40024712.
Secr. J. Boeijink, Perzikstraat 80, 9408 BS Assen. Tel. 0592-356825.
E-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Website: www.teleplusgroningen.nl
 
Verslag Algemene Ledenvergadering 28 maart 2024
De Algemene Ledenvergadering is gehouden op donderdag 28 maart 2024 om 13.00 uur in het Best Western hotel te Aduard.
Aanwezig: het bestuur:), Theo Verbiest (plv. voorzitter/penningmeester, Janni Boeijink (secretaris), Joke Stoker- v.d. Bult, Kor Visser, H. Kuiper en 25 leden.
Afwezig met kennisgeving: Arnold Surmeijer (voorzitter) en 1 lid
 
1. Opening
 Plv. voorzitter opent de Algemene Ledenvergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
 
2. Vaststellen agenda
Agenda wordt vastgesteld.
 
3. Mededelingen
In de uitnodiging voor deze Algemene Ledenvergadering hebben we aangegeven dat we dringend ondersteuning in het bestuur nodig hebben. Onze voorzitter Arnold Surmeijer is ziek en het ziet er niet naar uit dat hij binnenkort weer beschikbaar is voor de vereniging.
Omdat ook de secr. een stapje terug moet doen, vanwege haar gezondheid, kan van de 2 overblijvende bestuursleden niet worden gevraagd de vereniging draaiende te houden.
De Europese richtlijnen voor besturen van verenigingen zijn erg ingewikkeld en veeleisend geworden en daarom heeft het huidige bestuur er voor gekozen om ondersteuning te vragen (deze ondersteuners vallen voorlopig niet onder de huidige Europese Wetgeving.
Kor Visser en Hendrik Kuiper zullen ons ondersteunen.
Voorlopig is het opheffen van de vereniging dus niet aan de orde.
Er zijn 51 december attenties aan de leden van 80 jaar en ouder of langdurig ziek verstrekt.
Vanaf 1.1.2024 gaat het bestuur erop toe zien dat opzeggingen van het lidmaatschap voldoen aan het gestelde in de statuten. Opzeggen voor 1 december van het lopende jaar met als ingangsdatum 1 1 januari van het komende jaar.
Opzeggen na 1 januari van het nieuwe jaar betekent dat de contributie voor het gehele jaar moet worden betaald.
 
4. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken.
 
5. Leden- en verenigingsnieuws
De vereniging heeft op het moment van deze vergadering 180 leden.
Uitnodiging van KPN Inspire voor landelijke vergadering op 10.4.2024 te Zeist. T. Verbiest, H. Kuiper en K. Visser zullen onze vereniging vertegenwoordigen. Zij zullen daar de naar ons idee scheve financiële regelingen aan de orde stellen.
Ina Dik Is gevraagd om zich in onze statuten en in die van KPN Inspire (voorheen PVKPN) te verdiepen om na te gaan of er problemen zouden kunnen ontstaan wanneer er wordt besloten de vereniging op te heffen.
Sietze Stob heeft zich ook aangeboden hand en spandiensten voor de vereniging te verrichten en dat aanbod wordt graag aangenomen.
Van KPN Inspire is bericht ontvangen dat we voor 2024 geen financiële tegemoetkoming zullen ontvangen.
 
6. Jaarverslag 2023 van de secretaris
Het jaarverslag van 2023 geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen en wordt goedgekeurd.
De plv. voorzitter bedankt de secretaris.
 
7. Jaarverslag 2023 van de penningmeester
Het financieel jaarverslag over 2023 en de toelichting op de wijzigingen bv. Het reserveren van een deel van het tegoed van de vereniging, daarop van de penningmeester geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen.
De aanwezigen bedanken de penningmeester.
 
8. Verslag van de kascommissie
In januari 2024 heeft de kascommissie (K. Visser en A. Kooistra) de financiële administratie van de penningmeester gecontroleerd. Alle voor de controle benodigde stukken zijn door de penningmeester aan de kascommissie overhandigd
Namens de kascommissie meldt Kor Visser dan ook dat, de balans per 31 december 2023 en de staat van baten en lasten akkoord zijn bevonden en de kascommissie van mening is dat het bestuur decharge kan worden verleend.
De aanwezige leden, tijdens de Algemene ledenvergadering van 23 maart 2024, gaan akkoord met het voorstel van de kascommissie
 
9. Nieuw lid van de kascommissie
In de kascommissie 2024 hadden zitting Kor Visser en Arthur Kooistra. Kor Visser moet statutair aftreden.
De kascommissie in 2025 zal bestaan uit: A. Kooistra, M. Middel en een reserve lid. Als reserve lid meldt zich Hemmo Bolhuis.
Plv.voorzitter bedankt Kor Visser en hij zal hem bij de eerste volgende gelegenheid een cadeaubon overhandigen.
 
10. Begroting 2024
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2024.
De aanwezigen hebben geen op- en of aanmerkingen.
De algemene ledenvergadering gaat akkoord met de begroting en stellen deze vast.
 
11. Bestuursverkiezing
Door de bijzondere omstandigheden zijn er geen bestuursverkiezingen. Het bestuur zal worden verstrekt door de ondersteuning van Kor Visser en Hendrik Kuiper. Voor hand- en spandiensten kan de hulp worden ingeroepen voor Ina Dik en Sietze Stob.
Mocht je ook hand- en spandiensten willen verrichten of extra activiteiten voor de leden willen organiseren neem dat contact op met het secretariaat.
Het bestuur bestaat uit:
Dagelijks bestuur: Arnold Surmeijer (voorzitter), Theo Verbiest (penningmeester), Janni Boeijink (secretaris);
Reiscommissie: Arnold Surmeijer en Joke Stoker-v.d. Bult;
Activiteitencommissie: Joke Stoker- v.d. Bult.
De website wordt beheerd door: Gerrit Imbos.
Ondersteund door Kor Visser en Hendrik Kuiper
Hand- en spandiensten: Ina Dik en Sietze Stob.
 
12. Toevoeging aan art. 6 Huishoudelijk reglement
Het bestuur vraagt de aanwezigen de toevoeging aan art. 6 Huishoudelijk reglement goed te keuren.
In deze toevoeging wordt uitgelegd hoe de gang van zaken is wanneer leden (die in het verleden opgezegd hebben) weer lid willen worden van de vereniging. Het huishoudelijke reglement kunt je vinden op de website.
De aanwezigen gaan akkoord met deze toevoeging.
 
13. Rayons.
In 2023 is Dik Niewold (in verband met zijn gezondheid) gestopt als rayonvertegenwoordiger. Om hem te bedanken voor zijn inzet reikt de voorzitter gewoonlijk een cadeaubon uit. Dik is niet aanwezig en daarom zal J. Dijkema de bon bij hem thuis afleveren.
Helaas hebben we geen reserve rayonvertegenwoordiger en brengen we de leden uit zijn rayon onder in het rayon secretariaat dat door het bestuur wordt beheerd.
De reiskostenvergoeding voor het, als rayonvertegenwoordiger, bezoeken van leden uit je rayon
gaat van op 1.1.2024 (landelijk wettelijk voorgeschreven) van 21 cent de km. naar 23 cent de km.
 
14. Nieuwjaarsbijeenkomst
De nieuwjaarsbijeenkomst vond plaats op 10 januari 2024 bij café/restaurant Onder de Linden te Vries. 50 leden hadden zich ervoor aangemeld en het is een hele gezellige middag geworden. Met enkele opmerkingen: de kniepertjes (door Joke gebakken) waren lekker en vielen in goede aarde;
Sommige aanwezigen vonden het koud; Sommige aanwezigen misten muziek op de achtergrond. Omdat heel veel aanwezigen een gehoorapparaat moeten dragen is het toevoegen van muziek aan het gebabbel niet aan te raden.
 
15. Ontmoetingsdagen
Op 16.10.2024 staat de najaar ontmoeting op het programma. Deze zal in het Best Western hotel te Aduard worden gehouden en alle leden zullen ervoor worden uitgenodigd.
 
16. Extra activiteiten
We hebben een lijstje met daarop extra activiteiten voor de leden en we gaan binnenkort bekijken welke we uitkiezen voor de leden. Heb je ook een idee voor een extra activiteit kun je die aan het secretariaat doorgeven en ook aangeven of je het zelf met hulp van het secretariaat wilt regelen. Hou er wel rekening mee dat alle leden er aan deel zouden kunnen nemen (180 leden).
 
17. Reiskosten
De reiskosten voor het bezoeken van de leden in welke vorm dan ook zijn verhoogd met ingang van 1.1.2024 van 21 de km naar 23 cent per km.
 
18. Rondvraag
Contributie: de penningmeester vraagt nogmaals om de contributie binnen de stelde termijn de voldoen. Leden met een mailadres ontvangen de contributiebrief via de mail (evenals alle andere informatie van de vereniging). Leden zie geen mailadres hebben ontvangen de contributiebrief (evenals alle andere mail via de post)
Wijzigt je mailadres of gebruik je het niet meer (om welke reden dan ook) geef het door aan het secretariaat.
 
Assen, 9 april 2024
 
Janni Boeijink, secr en Theo Verbiest, plv voorzitter
 

Footer

TelePlus Groningen  Joomla 4.4.2 PHP 8.2.12 Websitebeheerder Gerrit Imbos ©